Artiklar

/Artiklar

Jesu upphöjda namn

Jesu upphöjda namn

Namnet Jesus fick tillägget den smorde (Kristus – Syr: mshiho), som är taget från namnet olja (Syr: mesho) och detta namn är högt värderat.

Det har inte bara en innebörd, utan många (1 Samuel 26:9; 1 Krönikeboken 16:22; Psalm 105:55). De första fäderna kallade prästerna och kungarna för de smorda (Syr: mshihe), dessa var dem som Gud hade befallt skulle smörjas till deras tjänst och grad (2Mosebok 29:7; 40:13; 1 Samuel 9:16). Prästerna var dem som ständigt bad och vädjade till Gud för folket och som för folkets skull offrade offer. Kungarna var således dem som hade fått uppgiften att ta hand om folkens kroppsliga välgång. Och de skulle även se till så att folken höll lagen och budorden.

De skulle även noggrant bevara folkens liv segerrika. De skulle även styva upprorsmakarnas försök till uppror. Genom dessa båda tjänster sträcks Guds auktoritet och storhet ut i världen. Därför smordes alla som valdes till att fullgöra kungens eller prästens tjänstgöring med olja (3 Mosebok 8:11–12). Det var även brukligt att smörja profeterna med olja, dessa som var Guds talesmän och sändebud och som uppenbarade det fördolda. De fick strida mycket för att rätta till människornas levnadssätt med stränga bud, starka tillrättavisningar och förutsägelser om framtiden.

Guds Ande var över profeterna. Den kom över Samuel (1 Samuel 10:6). Han sa även till Elia att han skulle smörja Elisa till profet efter honom (1 Kungaboken 19:16).

Men när Jesus, vår frälsare, uppenbarade sig för världen fullbordade han i sin person de tre tjänsterna av profet, präst och kung och därför kallas han för den smorde (Syr: mshiho). Han smordes även till att fullborda dessa tjänster, men inte genom en dödlig människa utan genom den andliga oljan. Eftersom han var helig till sin natur har den Helige Ande utgjutits i fullt mått. I honom har även all nåd och alla nådegåvor överflödat, till och med mer än vad som behövs för alla människors frälsning. Den sjungande profeten (David) har kungjort detta för oss då han genom Anden talade om vår frälsare: ”Du älskade rättfärdighet och hatade orättfärdighet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina vänner” (Psalm 45:8). Även Jesaja uppenbarade ännu tydligare samma sak för oss då han sa: ”Herren Guds Ande är över mig. Ty Herren har smort mig och sänt mig att förkunna till de ödmjuka” (Jesaja 61:1; Lukas 4:18).

Kristi prästadöme:

Jesus Kristus var således en präst, men han liknade inte prästerna efter Levis stam enligt det Gamla Testamentet utan som David sjunger om honom: ”Du är präst till evig tid, såsom Melkisedek” (Psalm 110:4). Även Aposteln förklarade och upplyste oss om detta, på ett underbart sätt, i sitt brev till Hebréerna (Hebréerna 5:6).

Kristi kungadöme:

Vi vet att Kristus var kung, inte bara för att han är Gud utan också för att han är en människa lik oss. Ängeln vittnade om detta då han sa: ”Han skall vara konung över Jakobs hus i evighet och på hans kungarike skall ingen ände vara” (Lukas 1:32–33). Detta Kristi kungarike är både andligt och världsligt. Det börjar på jorden och fullbordas i himlen. I sin försyn gav han kungatjänsten till sin Kyrka. Han är den som leder henne och bevarar henne från hennes fienders våld och bakhåll. Han ger henne lagar och han ger henne inte bara helighet och rättfärdighet utan sträcker även ut till henne kraft och hjälp för att uthärda allt. Även om det i Kristi kungarike på jorden finns både goda och onda. Därför måste även alla människor tillhöra detta rike, men på ett separerande sätt finner de människor som följer hans bud och vandrar i ödmjukhet och sanning, nåd och barmhärtighet i Kristi, vår stora konungs, ögon. Och detta kungarike har inte kommit till honom genom mänsklig arvsrätt eller lag, likt de vördade kungarnas tronföljd, utan han blev kung i detta rike genom att Gud gav honom det (Matteus 1:6-8; Lukas 3:31). All den auktoritet, storhet och excellens som den mänskliga naturen klarar av, har han således överlämnat över hela jorden (Matteus 28:18).

Kristus som profet:

Jesus är således även en profet enligt vad Moses sa om honom: ”En profet ibland dig, en av dina bröder likt mig, skall Herren din Gud resa upp åt dig. Honom skall ni lyssna på” (5 Mosebok 18:15). Petrus klargjorde Moses profetia att det var om Herren Jesus han talade (Apostlagärningarna 3:22). Det fanns de judar som längtade efter att denna profet, som liknade Mose, skulle komma. Det fanns dem som trodde att Johannes Döparen var denna profet (Johannes 1:21). Men när Jesus gav dem bröd i öknen (Johannes 6:1–15) sa de människor som såg detta att denna i sanning är profeten som skulle komma till världen (Johannes 6:14). Jesus sa till dem i sin predikan efter detta tecken att det bröd som han ger skänker evigt liv till den som äter av det och han skall inte hungra i evighet, inte likt de förgängliga bröd som Moses hade gett dem tidigare. Således visade Jesus dem genom sina ord och gärningar som han sa och utförde, med Guds kraft, att han är högre än alla profeter. Detta bekräftades när han uppenbarades inför sina lärjungar och en röst kom från molnet och kungjorde att honom som ni tror är en profet är högre än både Mose och Elia, ty han är Faderns enfödde Son: ”En röst från molnet sa: Detta är min älskade Son, honom har jag utvalt. Lyssna på honom” (Matteus 17:5). Jesus Kristus är således en profet och en stor lärare, som lärde oss Guds vilja.

Och av hans lära har hela jorden tagit emot kunskapen om den himmelske Fadern. Och detta namn Kristus (Syr: mshiho) är framför alla andra honom rätt och värdigt. Och alla som bevärdigades att kallas med detta namn var hans lärjungar. Och de sändes ut för att förkunna att han är profeten som skulle komma för alla människors frälsning.

Artikeln skriven av:

Mor Philoxenus Mattias Nayis,

Patriarkalisk assistent och rektor för S:t Afrems Teologiska Seminarium.

Översatt från Kthobonoyo till Svenska av Mshamshono Qliriqoyo Johan Andersson

By |2017-01-17T22:59:56+01:00mar 11, 2016 11:14|Categories: Artiklar|

Ärkebiskop Benjamin Atas – Herdabrev

Till våra kära, andliga och vördade, cor-episcopos och munkar, präster och diakoner och diakonissor, lärare och alla församlingsråd för män och kvinnor och för ungdomar, samt alla övriga syrianska organisationer; till alla troende i vårt välsignade stift bevarade i Guds nåd.

Herrens frid och faderliga välsignelser i Herren till er alla. I samband med dessa dagars högtider – Herrens födelse, nyår och Herrens dopdag – vill vi önska er allt gott. Med änglarna i himlen och herdarna i Betlehem, de som på vårt syrianska språk, förkunnade födelsens glädjerika bud och prisade Gud, vill vi prisa: ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland dem som har hans välbehag. Med dem förkunnar vi vår Herre Jesu Kristi, Guds Sons födelse: Gud har inkarnerats och blivit människa.

”Ljus av ljus, sann Gud av sann Gud.”

Våra älskade, vi kristna tror att Jesus Kristus är Gud vilket illustreras på följande vis: Om vi tar lite vatten från vattnet i havet och lägger det i ett glas eller ett kärl så kallar vi ändå det som finns i glaset respektive kärlet för vatten, alltså vatten av vatten. Om vi tar ljus från ett tänt ljus till ett annat ljus så kallar vi det ljus av ljus. Och om ljuset eller en stråle från solen lyser genom ett fönster in i rummet i ett hus så kallar vi också det ljus av ljus. Det kan också förklaras som olja av olja eller eld av eld. Om vi lägger lite vatten i ett glas och sedan blandar lite olja i glaset så kommer de aldrig att sammanblandas på samma sätt som vatten och socker. Oljan förblir över vattnet. I denna analogi liknas gudomen vid oljan och mänskligheten vid vatten, som förenades med varandra, alltså mänsklig natur förenades med gudomen i Jesus Kristus som är sann Gud och sann människa.

I den kristna Trosbekännelsen förkunnar vi: ”Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår frälsnings skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av Jungfrun Maria Gudaföderskan och blivit människa. Och nu har Jesus Kristus, världens Ljus, kommit från Solen som är Gud Fadern. Därför tror vi också på formuleringen, ljus av ljus och sann Gud av sann Gud. Och på detta vis lyder vår tro på Jesus Kristus, vår Gud.

Lovad vare Gud, ty när han skapade himmel och jord och alla skapelser som är synliga och osynliga så skapade han till sist människan till sin egen avbild. Han gav människan, denna sin avbild, ett heligt bud att hålla. Men människan bevarade inte sin helighet och han ärade inte sin Gud och skapare utan dristade sig och bröt mot Guds bud och föll från sitt tillstånd av nåd, dog och blev förslavad under Satan. Men den barmhärtige Guden ville ge livet åt människan och åter ge henne den ursprungliga äran och nåden. Detta visade Gud för sina profeter från början med Andens öga och med olika förebilder och tecken visade han Inkarnationens mysterium, Guds ankomst till världen. Gud ville därför födas som människa, som han själv har skapat, för att åter ge henne livet. Därför kom han till världen, blev människa och föddes och frälste oss och förde oss tillbaka till den ursprungliga äran så som den var i hans himmelska rike.

Våra käraste, med vår kristna tro behöver vi också känna till vår historia och syrianska identitet. Framförallt är det viktigt att vi lär oss och lär ut det heliga syrianska språket, till våra barn och ungdomar. Ty det är genom språket som vi kan veta att vi är ett levande folk och nation. Varje nation känns igen vid sitt språk och det som inte har ett språk räknas inte formellt som ett folk på jorden. Och vi syrianer älskar vårt språk för vår Herre Jesus Kristus talade det med sin heliga mun och helgade det och predikade frälsningen med detta språk. Och därigenom vet vi också att syrianska är det språk som talas i himlen, med vilket Gud talar med sina heliga änglar och med Adam, mänsklighetens fader och med sina profeter; med detta språk talade ängeln Gabriel med prästen Sakaria och bebådade hans son Johannes födelse. Med samma språk bebådade ängeln jungfrun Maria om Herrens Avlelse och med detta språk förkunnade ängeln för herdarna i Betlehem om gossebarnet Jesu födelse. Och vi idag, tillhörande den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och den syrianska nationen kan med all stolthet säga att vi i tusentals år både före och efter kristendomen har talat och talar detta heliga språk. På samma sätt är alla våra böner, kyrkliga, nationella och historiska ordningar – böcker – skrivna på syrianska. Genom detta har vi kunskap om vår identitet och att vi fortfarande är ett folk och en syriansk nation som lever.

Till slut ber vi till den Gud som inkarnerades och av den heliga jungfrun Maria blev människa att han sträcker ut sin fred över hela världen och styrker vårt syrianska folk överallt och räddar vårt syrianska och kristna folk från barbariska folkgruppers vrede i trakterna i Irak, där de mördas utan barmhärtighet, de förföljs och sätts i trångmål av dem så att de ska lämna sina fäders land. Detta skedde också mot vårt folk i Turabdin och mot alla kristna i Turkiet. Idag finner vi också att de i Turkiet vill med tvång konfiskera vårt folks marker i Turabdin, och framförallt i den Helige Gabriels kloster men också allmänt för de andra klostren och deras heliga marker.

Vi ber att ni får fira glädjens och godhetens högtider många år framöver. Vi ber om välsignade högtider för vår Patriark, Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I och resten av prästerskapet i den syrisk ortodoxa kyrkan i hela världen. Herrens Nåd vare med er alla.

Dioscoros Benjamin Atas Patriarkalisk ställföreträdare i Sverige

Översättning: Gabriel Bar-Sawme, Västerås den 24 december 2008

By |2016-09-26T14:06:31+01:00dec 27, 2008 19:48|Categories: Artiklar|

Himmelsk glädje

I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och Han är Messias, Herren” (Luk 2:8-10).

Vad är nyckelordet i denna text? Vad är budskapet?

– En stor glädje. Är det möjligt att vara glad i en tid av lidanden och prövningar?

Du kanske tänker: ” Jag har mycket att tänka på och många problem. Många dörrar är stängda framför mig. Säg mig, hur ska jag vara glad?”

Finns det en dörr som inte har en nyckel? Varje låst dörr har en nyckel. Gud har givit oss hopp, hopp om att Han hjälper oss. Inte ett hårstrå på ditt huvud kommer att förgå utan att Jesus vet det. Tänk då hur underbar Gud är, till och med våra hårstrån på våra huvuden är räknade! Du är ett Guds barn, någon värdefull. Gläd dig över vem som är din Fader och oroa dig inte över prövningar och bekymmer. Jesus säger: Och vad ni än ber om i Mitt namn, skall Jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen (Joh 14:13). När du riktar din blick mot Jesus blir du automatiskt glad, eftersom Jesus är glädjebudskapet (Evangelium) och Han är ljus (Joh 9:5). När du öppnar ditt hjärta för Honom fyller Han ditt hjärta med frid och kärlek.

Varför ska jag vara glad?

– Gud räddade oss från synden. När Jesus kom, försonade Han himmel och jord. Klyftan mellan Gud och människa som fanns sedan Adam och Eva syndade har nu försvunnit.

– Jesus tog din fattigdom när Han kom till jorden, för att du ska bli rik.

– Han tog dina svagheter. Allt lidande som Jesu bar på korset var dina synder och lidanden. Jesus tog dina svårigheter, sjukdomar och synder för att du ska få Hans helighet och renhet. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade (Jes. 53:5).

– Jesus kom till världen för att du ska till himlen.

– Jesus blev människa för att du ska bli Guds barn. Han tog sig an en kropp som vår och Han blev en av oss. Jesus sade om Gud: ”Min Fader.” När Jesus blev Människosonen fick du rätten att bli kallad Guds barn. Han uppmanar oss att kalla Gud för Fader och Han förklarade relationen som vi ska ha med vår Fader. Jesus är länken mellan människa och Gud, Han öppnade vägen för dig. Det är genom Jesus du kan gå till Fadern – till Gud (Joh. 14:6).

– Gud ser människan, genom Jesus. Jesus gick bland oss, åt med oss och vandrade med oss. Detta gjorde Han för att möta oss och ta emot oss. Gud ser människan fullkomlig genom Jesus.

Han ödmjukade sig och blev människa. Eldsänglarna i himlen vågar inte se Hans ansikte eftersom de brinner, men Gud lät oss se och lära känna Honom.

– Vi lärde känna Gud genom Jesus, vi såg Gud genom Jesus. Filippus ville se Gud och frågade Jesus: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har Jag varit hos er, och du har inte lärt känna Mig, Filippus. Den som har sett Mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern?” (Joh 14:8-9).

– Gud ödmjukade sig till den grad att Han blev ett litet barn.

Denna dag är Jesu födelsedag men Han vill att vi ska be Honom om gåvor. Han vill ge dig gåvor, så varför inte be Honom om det? Du ger Honom dina problem och oroliga tankar, så ska Han ge dig vad du behöver. Under Julen ger vi oftast bort gåvor till nära och kära, men såsom Påve Shenouda säger: ”Inget jag ger är från mig själv, utan allt är från Gud. För allt jag har är Hans. Gud ger mig så att jag kan ge andra. Be om gåvor från Jesus så att du kan ge andra.”

Men vad ska jag be Jesus om?

Be Honom om exempelvis tålamod om du inte har det. Du kanske inte blir förstådd eller inte kan utrycka dig på ett bra sätt, be då om talets gåva. Om du bara ser alla människors fel och att alla människor är onda, be då Jesus om att se med Hans ögon. Om du inte älskar Jesus av hela ditt hjärta, säg då: ”Herre, låt mig älska Dig. Jesus, lär mig att älska Dig mer.”

Juldagen är dagen då Gud iklädde sig en mänsklig kropp för att rädda dig.

”Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och Han är Messias, Herren.” (Luk 2:8-10).

Religionutskottet

By |2016-09-26T14:06:30+01:00dec 26, 2008 14:51|Categories: Artiklar|

God Jul

I dessa stressens stunder, mörka och kyliga tider är det viktigt att stanna upp och fundera kring vad som verkligen är viktig här i livet. Det är ett tillfälle för eftertanke och reflektion. Under dessa dagar ska man också ägna tid åt sin familj, nära och kära. I dessa Juletider är det fridens och kärlekens tider. Visa tacksamhet och uppskattning mot andra kring er, uppmuntra och var ett stöd för varandra. Men framförallt agera i kärlekens anda, det största budskapet av de alla. Visa kärlek och omtanke mot era nära och kära, mot människor ni möter men också mot de som är långt borta.

Ägna därför en kärlekens tanke men också förhoppningsvis en handling mot de som är mindre lyckligt lottade, de som har det sämre, de ensamma, de sjuka, de svaga som inte kan göra sin röst hörd. Ägna en kärlekens tanke mot människor som lever under svåra förhållanden; i krig, förtyck, flykt, förföljelse och fattigdom. Särskilt våra kristna systrar och bröder som finns Irak och de som tvingats fly därifrån.

Det är också viktigt att komma ihåg vad julen egentligen handlar om. Nämligen vår frälsare Jesus Kristus födelse, som kom till jorden för att rädda mänskligheten. Vi ska inte heller glömma vår kyrka och vilken avgörande roll den haft i ca 2000 år för att bevara vår tro, språk och kultur. Kyrkan är den enskilt viktigaste faktorn som gjort att vi som folk kunnat överleva förföljelser, folkmord mm genom historien. Men vi lever nu i en tid där vi måste fråga oss själva vad vi kan göra för kyrkan och jag är övertygad om att vi alla på något sätt kan bidra till att bevara och stärka vår kyrka, språk och kultur.

Jag vill å SOKUs vägnar önska God Jul till Hans Helighet Patriark Zakka I Iwas, Patriarken för den Syrisk Ortodoxa kyrkan av Antiochia och hela världen, vår ärkebiskop Dioscoros Benjamin Atas, stiftstyrelsen, kyrkostyrelser, lokalföreningar och alla kristna. Jag vill också önska er alla som är på olika sätt är engagerande inom SOKU en riktig God Jul och ett stort tack för all den tid och arbete som ni lägger ner för SOKU och den Syrisk Ortodoxa Kyrkan.

”Ty Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh 3:16)

Yusuf Aydin
Förbundsordförande SOKU

Yusuf Aydin

By |2016-09-26T14:06:28+01:00dec 25, 2008 01:51|Categories: Artiklar|

Intervju med Syster Hanune i Anafora

Hur kommer det sig att du valde nunnelivet och varför just i Anafora?

Jag hade länge känt att jag ville bidra och hjälpa till med något så jag vände mig till min församlingspräst, vi tillhör biskop Tomas stift. Då jag berättade att jag ville hjälpa till, besvarade han med att säga att om jag verkligen ville hjälpa till så skulle jag befinna mig utanför en kyrka under en särskild dag. Dagen inkom och jag gick till kyrkan där jag fann sex andra tjejer som likt mig ville hjälpa till och vi blev skickade hit till Anafora. Jag var här under en hel vecka, som tillägnades åt böner, meditation och arbetssysslor. Därefter åkte jag hem men redan efter fem dagar vart längtan tillbaka till Anafora alltför stor och jag begav mig tillbaka hit och har varit här sedan dess, vilket var för sex år sedan. Har sedan dess inte någonsin åkt hem igen, min familj har istället fått åka hit för att träffas.

Under mina första tre år här arbetade jag som en vanlig volontär därefter blev jag ”novice” (första steget i nunne vigningen). Jag vill leva som nunna för att jag vill leva ett djupare och andligare liv tillägnat till Gud. Jag valde Anafora för att jag tycker om fridfullheten här och även för att biskop Tomas har varit en bra andlig vägledare, samtidigt känns han som en far som omhändertar en väl. Anledningen till att jag även har valt Anafora och inte ett kloster är för att jag vill vara ute bland folk och hjälpa, tjäna, mitt ute i det fria så Anafora var den perfekta platsen. Jag har varit på två andra ställen men ingen av de platserna tilltalade mig lika starkt som Anafora.

Vad betyder Anafora för dig?
Jag förknippar Anafora med mitt liv, en del av mig själv som jag tycker mycket om. Ännu viktigare så är Anafora en vacker tillflyktsort för människor som behöver komma bort från diverse problem i deras liv och Anafora har visat hjälpa dem med att hitta deras andlighet. Det är ett fridfullt ställe där alla tillåts vara sig själva bearbeta saker och ting i egen takt utan att något krävs från dem, vilket är väldigt vackert. Så för mig så är Anafora ett hem för alla, men inte vilket hem som helst utan ett kärleksfullt hem som välkomnar alla med öppen famn och beskyddar och tröstar dem som behöver det.

Hur berikas du av denna livsstil?
Denna livsstil ger mig frihet i den bemärkelsen att jag har friheten från all stress som ockuperar ens tid i det vanliga livet och på så vis får jag mycket utrymme för att vara andlig och be. Bönen berikar mitt liv då den fyller mig med glädje, hopp och kärlek.

Är det något särskild du har lärt dig här i Anafora?
Det är en svår fråga; vet inte vad jag kan peka på och säga, detta har jag lärt mig. Varje dag har med sig sina små läxor och lärdomar. Jag lär mig alltid något, alltifrån att göra nya sysslor till att ta del av andra människors livserfarenheter. Men om man måste peka på något så skulle jag då vilja säga att jag har lärt mig ikonmålning, sätta mosaik samt utförning av trädgårdssysslor.

Vad är dina sysslor och ansvarsområden här i Anafora?
Jag hjälper till med sysslorna i köket och annat arbete i de olika husen. För tillfället så leder jag en grupp flickor och vi sköter tillsammans skörden i plantagen. Förutom att vi sköter skörden så har vi ett andligt program vi går igenom där vi ber och mediterar tillsammans. Flickorna har kommit hit på samma vis som mig, de ville tjäna på något sätt och har blivit skickade hit. Beroende på vilken årstid det är och vilka arbeten som finns så fördelar vi de aktuella uppgifterna oss emellan och utför dem.

Är det något du själv vill säga eller tillägga?
Jag önskar bara att alla människor som kan komma hit ska göra det och uppleva det vackra som jag upplever här och se allt med egna ögon.

Berolla Sahdo & Michael Girgis

By |2016-09-26T14:06:26+01:00dec 23, 2008 08:40|Categories: Artiklar|

En inblick i S:t Jakob av Edessa liv och gärningar – Gregorius Yuhanna Ibrahim

Den Syrisk ortodoxa kyrkan är en kyrka med rötter i den första kristenheten, och är rik på helgon, författare, kyrkofäder, teologer, och martyrer.

SOKU har länge haft som mål att försöka lyfta upp dessa framstående människor som varit med och format den kristna kyrkan i hela världen, genom att bland annat lyfta fram deras verk och gärningar. Därför hade man under år 2007 i samarbete med (SNS) Syrianska nätverket i Sverige och SUA (Syriac Universal Alliance) ordnat en tvådagars konferens till minnet av den store patriarken Afrem I Barsoum. Den konferensen lockade till sig cirka tusen deltagare, och man hade då ett tiotal föreläsare från hela världen, däribland Biskop Gregorius Yuhanna Ibrahim, biskop av Aleppo Biskop Severius Ishak Saka, biskop i S:t Efraim seminariet i Irak Biskop Silvanus Petrus Al-Nehme, biskop i Homs och Hama Syrien, Fil dr Assad Sauma Assad, dr Aziz abdulnur och Fil dr Henry Keefa.

Under 2008 fortsatte SOKU i samma anda och anordnade en konferens i samarbete med det Patriarkaliska Ställföreträdarskapet samt Stiftstyrelsen för Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige; en konferens till minnet av S:t Jakob av Edessas 1300 års jubileum. Konferensen ägde rum i S:t Afrem, Syrisk Ortodoxa kyrka i Södertälje och gästföreläsaren var Hans Eminens Gregorius Yuhanna Ibrahim, ärkebiskop för den syrisk ortodoxa kyrkan i Aleppo.

Förutom Biskop Mor Dioskoros Benjamin Atas, lockade konferensen till sig ett tiotal präster och ett hundratal människor. Föreläsaren pratade på ett mycket fängslande, komiskt och pedagogiskt sätt om hur S:t Jakob moderniserade kyrkan samt strukturerade upp många av de liturgierna som idag används av kyrkan, om hur han ville förnya kyrkan, från att vara en regelbok till att praktiseras i det allmänna livet. I slutet fanns det även tid för frågor och diskussioner där många intressanta ämnen togs upp. Föreläsningen filmades av den syrianska tv kanalen Suryoyo Sat och sändes under ett antal tillfällen så att även de som inte kunde delta på konferensen fick ta del av den.

Dagen innan anordnades samma föreläsning i S:t Maria kyrkan i Örebro, denna föreläsning drog till sig cirka 300 lyssnare från både Örebro men även städerna runt omkring.

Under ärkebiskop Gregorius Yuhanna Ibrahim cirka 10 dagars långa vistelse i Sverige och det patriarkaliska stiftet för den syrisk ortodoxa kyrkan var fokusen; S:t Jakob av Edessa. Därför gjordes i samband med detta besök även två längre intervjuer om S:t Jakob i TV kanalen Suryoyo Sat. Under den söndagen firades helig gudstjänst i S:t Afrem syrianska Ortodoxa kyrkan i Södertälje.

Ärkebiskop Gregorius Yuhanna Ibrahim talade om att man hittat det kloster S:t Jakob av Edessa finns begraven i, och att man under sommaren firat en syrisk ortodox gudstjänst där, något som inte gjorts på cirka 1000 år på grund av omständigheterna som funnits i området. Hans eminens hade även under sommaren anordnat en konferens i samma tema, i Aleppo där man bjudit in en av världens mest kunniga akademiker i det syrianska (arameiska) språket, Sebastian Brock, samt ett flertal akademiskt kunniga personer däribland George Kiraz.

Vi tackar Hans Höghet för att han berikat oss med sin närvaro och stora kunskap i Sverige. Det är alltid en stor ära att ha Biskop Gregorius Yuhanna Ibrahim ibland oss. SOKUs ordförande Yusuf Aydin tackade så mycket för föreläsningen genom att lämna över en bukett blommor och en fin ikon.

Klicka här för att se bilder

Josef Aslan – MU

By |2017-01-17T22:59:56+01:00dec 21, 2008 21:32|Categories: Artiklar|

Jesus vill födas i ditt hjärta – Är du beredd att välkomna Honom?

Julen nalkas mer och mer med sin värme och glädje. Ljusstakarna och julstjärnorna lyser upp våra fönster och vi börjar förbereda saker och ting inför Julen. Vi köper julklappar, bakar bullar och ”klica” och vi storstädar så att det blir rent och fint hemma. Vi firar att Jesus kom till jorden, blev människa och föddes i Betlehem, men vad tjänar det till om vi inte låter Honom födas i vårt hjärta?

Jesus vill födas i ditt hjärta! Men kommer Han att trivas där? Och är du beredd att välkomna Honom? Detta är frågor vi bör ställa oss själva mitt uppe i förberedelserna inför Julen. Är jag verkligen beredd att låta Jesus komma in till mitt lilla hjärta? Eller går jag och bär på saker och ting i mitt hjärta som jag vet inte behagar Jesus, såsom att jag inte förlåter min medmänniska eller att jag är elak och bara bryr mig om mig själv och inte andra människor. Gud vill att du ska städa även i ditt hjärta och förbereda det inför Julen.

”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig”, skriver Paulus (Ef 5:14). Jesus vill att du ska ångra dina synder och vända dig bort från dem. Det är då Han med glädje kan födas i ditt hjärta, om du bara öppnar dörren för Honom! Ty Han kan välja att bo var som helst i universum och Han vill bo i ditt hjärta, vara med dig, vara din vägvisare, hjälpa dig i allt och ge dig fullkomlig glädje som ingen annan kan ge. När du öppnar ditt hjärta för Honom kommer Han att bli synlig i och genom dig! Tro inte att du måste ha något stort och mäktigt att erbjuda Honom. Nej, Hans närvaro får din enkelhet att stråla av Hans Gudomliga ljus. Jesus vill födas i ditt hjärta. Är du beredd att välkomna Honom?

Religionsutskottet

By |2016-09-26T14:06:23+01:00dec 20, 2008 00:18|Categories: Artiklar|

Brev till Turkiets ambassad

His Excellency
Mr Necip Egüz
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of
the Republic of Turkey

Your Excellency,

Greetings from the board of the Christian Council of Sweden. The Christian Council of Sweden is a body of 27 Christian churches and denominations, representing all the Christian traditions. The board includes the leadership of the so called Free Churches, the Roman Catholic Church in Sweden, the Church of Sweden and the other Lutheran Churches, the Byzanthine and Oriental Orthodox Churches and the Eastern Assyrian Churches.

We write to you to express our serious concern regarding the ongoing developments in commection with the Mor Gabriel Monastery in Midyat, Turkey. This monastery is one of the oldest Christian monasteries, founded in 397 AD, and therefore an important holy place not only for the Syciac Christian community, but for all Christians. What happens to the Mor Gabriel is a matter for the entire world wide Christian community.

Many of the swedish members of the Syrian orthodox Church have their historical roots in the area, and the Monastery plays a vital role in the life of their church.

Thus it is important for all the churches in Sweden, gathered in the Christian Council of Sweden, to express our solidarity with the appeal from His Holiness Ignatius Zakka I Iwas to the government of the Republic of Turkey (attached) to safeguard the legal rights of the Monastery and the Christian community in the area. Religious freedom is fundamental to democracy as stated in the UN constitution. This religious freedom must also include exercising faith in community with others and the right to exercise ownership of property for the support of the life of the community.

We are confident that Your Excellency, as representative of the government of the Republic of Turkey, seriously will consider this plea to safeguard justice for the Christian minorities in Your great country and forward our appeal to the relevant authorities.

Stockholm in December 2008
The Christian Council of Sweden
Ex officio

Rev Sven-Bernhard Fast
General Secretary

Sveriges Kristna Råd

By |2016-09-26T14:06:23+01:00dec 20, 2008 00:11|Categories: Artiklar|

Föreläsning – Samlevnad före äktenskap

Dagen var äntligen här då den stora föreläsningen skulle äga rum i S: t Kyriakos kyrka. Soku- och Suf Norrköping var på plats tidigt och förberedde allt som skulle serveras under dagen. Klocka 11 kom de första gästerna, Soku– Södertälje och Soku- Botkyrka. Medan de satt och åt frukost började det komma allt fler och fler gäster. Samtidigt som alla satt och åt frukost gick Soku/Suf – Norrköpings ordförande Susan Cakar och Soku- Norrköpings viceordförande Georgia Mushe upp på scenen för att hålla ett välkomsttal.

Därefter gick Sofia Isik upp på scenen för att inleda den sketch som skulle framföras. Sketchen handlade om ett ungt syrianskt par som skulle gifta sig, paret kom till en tidpunkt då tjejen ställdes inför en svår fråga utav killen som hon inte visste vad hon skulle svara på. Frågan handlade om de skulle ha sex före äktenskap eller inte? Svaret fick alla sedan reda på inne i kyrkan under föreläsningarna.

Den första föreläsningen framfördes av Feryal Gaadan. Föreläsningen baserades på flera olika berättelser som Feryal skulle förmedla genom att hon spelade en tjej som berättade de här händelserna. Tjejen som hon spelade var för sex före äktenskap. När föreläsningen sedan var slut tog abuna Josef Dag över och berättade att detta var ett rollspel så att inga missuppfattningar skulle uppstå. Feryal hade alltså berättat berättelser som var verkliga och som uppstår bland dagens syrianska ungdomar. Sedan var det dags för fika och alla begav sig in till lokalen igen där det hade dukats upp med massor av godsaker.

Klockan 15.00 var det dags för föreläsning nummer två som leddes av abuna Josef Dag. Abunas föreläsning handlade om samlevnad före äktenskap ur ett bibliskt perspektiv där han hela tiden relaterade till bibeln. Att ha sex med någon före äktenskapet är en synd ur kristen och bibliskt perspektiv var ett utav budskapen som han förmedlade till ungdomarna under föreläsningen. När Abuna var klar med sin föreläsning var det dags för frågor och diskussion. Korgarna som hade skickats runt under föreläsningen var nu fulla med lappar som Abuna skulle besvara, han var glad över att så många ville ställa frågor men poängterade att om han skulle hinna svara på alla frågorna skulle det ta hela natten, därför kunde han bara besvara några stycken.

Äntligen matdags! Många hungriga magar begav sig nu in mot kyrkans lokal där det serverades biff med potatis och brunsås, till detta fanns det även pizzasallad och bröd. Under middagen fick man också chansen att umgås med varandra lite samt diskutera föreläsningen. Så fort alla hade mättat sina magar och maten var bortplockad var det dags att sätta på musiken så att ”sahrån” kunde börja. Eftersom många skulle åka hem skapligt serverades meza och smått & gott nästan direkt efter maten vilket gjorde att knappt några rörde vår goda meza. Alla dansade och var glada men höjdpunkten var när ”dancebatteln” sattes igång mellan 40- och en 20 åring. 40- åringen vann allas applåder när han breaka, gjorde volter och gick ner i spagat på dansgolvet. Sedan var det dags för våra gäster att bege sig hem till sina städer. Kvar var Sokuisterna och Sufarna som hade en rolig sak kvar att göra, nämligen STÄDA!

Vi i Soku- och Suf Norrköping vill tacka alla som har varit med och gjort den här dagen möjlig. Vi vill även tacka våra föreläsare Abuna Josef Dag och Feryal Gaadan som stod för två lärorika föreläsningar.

”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er” (Matt. 7:7)

Bilder från föreläsningen

Sofia Isik & Natanya Altun

By |2017-01-17T22:59:57+01:00dec 17, 2008 01:06|Categories: Artiklar|

Intervju med Emely; En volontär i Anafora

Berätta bakgrund/fakta om dig själv.
Jag heter Emely och är 25år gammal och jag är bosatt i Stockholm. Jag har tidigare bott i Märsta men flyttade till Skarpnäck. Mina två systrar bor också i Stockholm så det är skönt att ha dem nära. Jag har också en pojkvän men han bor i Irland och förhoppningsvis kommer han på besök snart hit till Anafora, hihi. Vi kanske kommer förlova oss, vi får se (glad min).
Jag har även pluggat på universitetet till Biolog.

Varför valde du att komma till just Anafora? Hur kom det sig att du hittade Anafora?

Min mammas väninna tipsade mig om Anafora. Hon såg att jag hade det jobbigt under en period och visste att jag skulle trivas och finna ro i Anafora. Och Anafora är en plats för alla. Jag är uppvuxen som kristen men det har varit mer som en ”tradition” eller ”kultur” för mig. Jag känner mig inte så speciellt kristen och därför är Anafora ett bra ställe för mig eftersom det inte är bara till dem kristna.

Vad innebär det att vara volontär här och vad är dina uppgifter?
Allt möjligt. I början var det svårt att ”hitta rätt” eftersom de sa ”du får göra vad du vill och hur mycket du vill”. Men det behövs hjälp överallt; köket, disken, skörden eller om man vill hitta på själv någonstans att hjälpa till med. Dem frågar inte men om det verkligen är kris och dem behöver hjälp någonstans då frågar dem om hjälp men inte annars.

Hur länge har du varit här?
Jag har varit här sedan 17e september och jag åker hem 17e december. Alltså tre månader kommer jag att stanna i Anafora. Men man kan givetvis stanna kvar längre om man vill det.
Det som är bra också är att dem fixar skjuts till och från flygplatsen. Och om man vill åka till någon stad eller liknande fixar dem också skjuts.

Har du gjort volontär arbete tidigare?
Nej, det är första gången

Vad saknar du från Sverige?
Inget speciellt men kanske småsaker såsom ost, svensk arla ost kanske. Det är ju lite annorlunda mat här men inte så farligt.

Hur ska ungdomar som vill jobba som volontärer i Anafora gå tillväga?
Det är ju lite svårt eftersom de inte har någon hemsida som man kan titta på eller liknande men de har en mailadress man kan maila till, men ibland fungerar inte internet här så det är inte varje dag dem tittar mailen. Annars är det bara att ringa. Om man inte kan prata arabiska eller engelska finns Katja här som pratar svenska, så det är bara att fråga efter henne.
Anafora är hur man själv gör det till, alltså man går efter känslan. Man behöver inte jobba på Anafora väldigt mycket eftersom det inte krävs att man måste göra något eller ska göra vissa saker utan man får känna efter själv hur mycket man orkar och hur mycket man vill.

Vad bör man tänka på innan man anmäler sitt intresse om volontär?
Det är ett muslimskt land och strikt kristet här. Till exempel rökning och alkohol, att man inte röker framför andra här eller framför biskopen som finns här.
Även klädseln är viktig att ta hänsyn till, för jag visste inte att man inte fick gå i linnen (bara axlar), att man ska ha respektabla kläder, lite längre kläder än i Sverige om vi säger så.
Visum, pass och pengar är också något som är viktigt att man inte får glömma.
Jag önskade faktiskt att jag hade med mig en ficklampa eftersom ibland brukar det vara strömavbrott och då är det praktiskt med en ficklampa. Jag skulle också gärna vilja ha med mig min hårtork, för ibland vill man kanske inte gå ute i blött hår.

Vad betyder Anafora för dig?
Lugn och Ro.
Ett ställe där man får lära känna sig själv, det är ett bra ställe.
Jag tror nog att jag kommer åka tillbaka hit.

Zalin Afram & Paulin Kasselia

By |2017-01-17T22:59:57+01:00dec 14, 2008 02:49|Categories: Artiklar|